منابع خستگي در بيماران سرطاني

-دانش ناكافي مربوط به روند بيماري و درمان

-اختلالات تغذيه مربوط به بي اشتهائي، تهوع، كاشكسي

- تغييرات الكتروليتي مربوط به اسهال و استفراغ

-الگوي تنفسي غيرمؤثر مربوط به سرفه، تنفس كوتاه

-اختلالات ايمني مربوط به نوتروپني، آنمي، ترومبوسيتوپني

-صدمات تماميت بافتي مربوط به استوماتيت، موكوسيت

-صدمات تحريك فيزيكي مربوط به جراحي، متاستاز استخواني

-اختلالات خواب مربوط به درمان سرطان، اضطراب، ترس از آینده و درد

 

/ 1 نظر / 7 بازدید